KIEM TRA 1 TIET MON TOAN

 

Thoi gian: Tiet 5 Thu 5 ngay 8/12/2016

 

Vui long nhan vao lien ket ben duoi

 

  DANH SACH GIAO VIEN COI KIEM TRA

 

DANH SACH HOC SINH THEO PHONG

 

SO DO BO TRI KIEM TRA

PHONG

VI TRI

1

P.101

2

P.102

3

P.103

4

P.104

5

P.105

6

P.106

7

P.201

8

P.202

9

P.203

10

P.204

11

P.205

12

P.206

13

P.207

14

P.301

15

P.302

16

P.303

17

P.304

18

P.305

19

P.306

20

P.307

21

P.401

22

P.402

23

P.403