HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

0
1441
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 173/HD-THPTQO Ba Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh trường THPT Quảng Oai năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ