QĐ công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

0
874
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 231/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ