QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2019

0
779
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 72/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ