Công khai học phí và các khoản thu khác

0
1081
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
Ba Vì, ngày 30 tháng 6 năm 2019

 

CÔNG KHAI HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019 VÀ DỰ KIẾN CHO 02 NĂM TIẾP THEO

Nhấn vào đây để TẢI VỀ