Kế hoạch tuyên truyền phổ biến PL trong nhà trường năm 2019

0
1114
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 31/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 04 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ  biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Nhấn vào đây để TẢI VỀ