QĐ công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách (quý 4) năm 2018

0
1663
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 05A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách
(quý 4) năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ