QĐ Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019

0
1076
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 235/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ