QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

0
1101
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 81A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 14 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Công bố công khai quyết toán  ngân sách năm 2018

Nhấn vào đây để TẢI VỀ