QĐ công khai KQ thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, HKI năm học 2019 – 2010

0
1004
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 206/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 14 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai KQ thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I  năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢ14I VỀ