QĐ phê duyệt KQ xét duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I năm học 2019 – 2020

0
1013
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 199/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kết quả xét duyệt đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, học kỳ I  năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ