TB về các khoản thu đối với HS năm học 2019 – 2020

0
1249
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 174/TB-THPTQO Ba Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về các khoản thu đối với học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ