TB về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và DVC trực tuyến

0
1194
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 18/TB-THPTQO Ba Vì, ngày 18 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO
về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và DVC trực tuyến

Nhấn vào đây để TẢI VỀ