QĐ công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019

0
1247
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 115A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách
Quý II năm 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ