QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

0
1321
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 05B/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ