QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

0
545
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 05B/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here