QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2019

0
64
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 72/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Quảng Oai

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here