Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

0
1057
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 147A/HD-THPTQO Ba Vì, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2020 – 2021

Nhấn vào đây để TẢI VỀ