Kế hoạch tuyên truyền phổ biến PL trong nhà trường năm 2019

0
429
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 31/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 04 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ  biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here