KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

0
1309
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 168/KH-THPTQO Ba Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ