QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

0
442
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 81A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 14 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Công bố công khai quyết toán  ngân sách năm 2018

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here