QĐ công khai đánh giá thực hiện chế độ thu – chi ngân sách quý 3 năm 2020

0
1661

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

CÔNG BỐ CÔNG KHAI
Đánh giá thực hiện chế độ thu  – chi ngân sách quý 3 năm 2020

Xin tải tệp đính kèm tại đây