QĐ công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách, kỳ 2 năm học 2018 – 2019

0
992
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 35A/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Nhấn vào đây để TẢI VỀ