QĐ phê duyệt kết quả xét duyệt miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020

0
1022
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 198/QĐ-THPTQO Ba Vì, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kết quả xét duyệt miễn, giảm học phí

học kỳ I  năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ